Sjálfsmat í Fjölbrautaskóla Snæfellinga

Sjálfsmatskerfi skólans er birt hér á vef skólans í samræmi við lög um framhaldsskóla.

Sjálfsmatsáætlun.

Sjálfsmatsskýrslur.

Ytra mat 2015 – Skýrsla. 

Umbótaáætlun.

Í sjálfsmatsnefnd skólaárið 2017-2018 sitja:

Hrafnhildur Hallvarðsdóttir skólameistari

Erna Guðmundsdóttir kennari

María Kúld Heimisdóttir kennari


Í VII. kafla nýrra laga um framhaldsskóla (nr. 92/2008) er fjallað um mat og eftirlit með gæðum í starfi framhaldsskóla.

40. gr.
Markmið.

Markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í framhaldsskólum er að:
a. veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks framhaldsskóla, viðtökuskóla, atvinnulífs, foreldra og nemenda,
b. tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár framhaldsskóla,
c. auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum,
d. tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

41. gr.
Innra mat.

Hver framhaldsskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 40. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á.
Framhaldsskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur.